Skip to main content

Persbericht

Bereid u voor op stijgende langetermijnrente op Amerikaanse obligaties

Onze portfoliomanagers verwachten dat de Fed de rente tot 2023 niet zal verhogen. De Amerikaanse langetermijnrendementen zullen echter tegen het einde van het jaar stijgen en dat zal een impact hebben op de duratie van obligatieportefeuilles.

Vorig jaar wijzigde de Fed haar monetaire beleidskader en ging ze over op Average Inflation Targeting. Dit houdt in dat de Fed bereid is de inflatie tijdelijk boven haar doelstelling van 2% te laten uitkomen ter compensatie van eerdere perioden waarin de inflatie onderschreden werd. De Fed is niet ontevreden over de huidige stijging van de inflatieverwachtingen, maar beschouwt de huidige inflatiepiek als een voorbijgaand verschijnsel. De piek is het gevolg van de ongekende beleidsreactie op de Covid-19-pandemie, de sterke stijging van de grondstoffenprijzen, de door de pandemie veroorzaakte verstoringen van de bevoorradingsketen en een zeer belangrijk basiseffect op jaarbasis. Van zodra de wereldeconomie terug het niveau van vóór de pandemie bereikt, zal de economische groei naar alle waarschijnlijkheid opnieuw zijn natuurlijke traject volgen en zou de inflatie opnieuw het pad van vóór de pandemie moeten bereiken. De Fed verwacht dat de inflatiedynamiek op lange termijn niet zal veranderen. Structurele krachten die in het afgelopen decennium een prominente rol speelden, zoals demografie, globalisering en technologische vooruitgang, zullen op de middellange termijn de desinflatoire druk in stand houden.

"Momenteel verwachten we geen renteverhoging tot 2023," zegt Andrea Siviero, Investment Strategist. "Het normalisatieproces zal echter waarschijnlijk eerder beginnen, met een vermindering van de maandelijkse activa-aankopen van de Fed (de zogenaamde tapering). Maar ook in dat geval zal de Fed de markten vroegtijdig richting geven."

Impact van stijgende langetermijnrendementen
Gelet op het gestage herstel van de Amerikaanse economie, alsook de hogere inflatiecijfers, is het slechts een kwestie van tijd voordat de Federal Reserve haar activa-aankopen gaat afbouwen, ook al gebeurt dit later dan verwacht.

"De markten zullen op dergelijke stappen voorbereid zijn, aangezien de beleggers hierover al minstens drie maanden discussiëren," zegt Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager. "We zijn er ook zeker van dan de centrale bank van het verleden geleerd heeft en geen tweede 'taper tantrum' zal laten plaatsvinden. Daarom zal een eventuele aankondiging over het terugschroeven van de obligatieaankopen zeker niet tot een liquiditeitscrash leiden."

Op de Amerikaanse markt voor schatkistpapier zal de Fed de dominante speler blijven. Aangezien ze al USD 6 biljoen van de in totaal USD 28 biljoen aan verhandelbare Amerikaanse staatsobligaties bezit, kan ze de markt in haar voordeel sturen. Volker Schmidt: " We verwachten dat de Fed die bedragen uit aflopende effecten voor langere tijd zal herbeleggen."

Een sterk economisch herstel in de VS, het vooruitzicht op verdere fiscale stimuleringsmaatregelen en de huidige overschrijding van de inflatie zouden een verdere stijging van de langetermijnrente in de VS rechtvaardigen. Maar deze argumenten worden ruimschoots gecompenseerd door het ingrijpen van de centrale banken, het feit dat de gestegen rendementen al aantrekkelijk zijn voor buitenlandse beleggers en vooral voor Amerikaanse pensioenfondsen, en de overvloed aan liquiditeit op de Amerikaanse geldmarkten. Dit laatste heeft tot gevolg dat de kortetermijnfinancieringsrente in de VS naar negatief terrein opschuift.

Hoe is het Ethna-DEFENSIV fonds gepositioneerd voor een stijging van het langetermijnrendement in de VS? "Momenteel heeft de obligatieportefeuille van het fonds een gematigde duratie van iets meer dan 5," zegt Volker Schmidt. " Maar volgens ons is het onvermijdelijk dat de langetermijnrendementen tegen het einde van het jaar zullen stijgen. Een dergelijke beweging zal niet in een rechte lijn plaatsvinden, maar in golven, wat vraagt om actief (duratie)beheer. De huidige golf wijst in de richting van lagere rendementen, althans in de komende weken. Maar de volgende opwaartse beweging moet bij lagere rendementsniveaus beginnen dan de huidige. Als het zover is, zijn we klaar om de duratie opnieuw te verlagen en te profiteren van de stijgende rendementen."

Copyright © 2021 ETHENEA Independent Investors S.A. Alle rechten voorbehouden. Deze marketinginformatie is uitsluitend gericht aan professionele en/of in aanmerking komende tegenpartijen in overeenstemming met de MiFID II-richtlijn (2014/65/EU). Deze marketinginformatie is louter informatief en verleent advies aan de geadresseerde over onze producten, concepten en ideeën. Dit vormt geen basis voor enige aankoop, verkoop, hedging, overdracht of het hypothekeren van activa. De informatie die hierin is opgenomen, vormt geen aanbod om enig financieel instrument te kopen of te verkopen, noch is het gebaseerd op een beschouwing van de persoonlijke omstandigheden van de geadresseerde. Het is ook geen resultaat van een objectieve of onafhankelijke analyse. ETHENEA geeft geen expliciete of impliciete garantie of verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid of verhandelbaarheid van de informatie die aan de geadresseerde wordt verstrekt in webinars, podcasts of nieuwsbrieven. De geadresseerde erkent dat onze producten en concepten bedoeld kunnen zijn voor verschillende categorieën van beleggers. De criteria zijn uitsluitend gebaseerd op de verkoopprospectus die op dit moment geldig is. Deze marketinginformatie is niet bedoeld voor een specifieke groep van geadresseerden. Elke geadresseerde dient zich daarom individueel en onder eigen verantwoordelijkheid te informeren over de relevante bepalingen van de verkoopdocumenten die op dat moment geldig zijn en waar de aankoop van aandelen uitsluitend op is gebaseerd. Noch de aangeboden inhoud, noch onze marketinginformatie vormen bindende beloften of garanties voor toekomstige resultaten. Er komt geen adviesrelatie tot stand door het lezen of beluisteren van de inhoud. Alle content wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verleend en kan geen vervanger zijn voor professioneel en individueel beleggingsadvies. De geadresseerde heeft de nieuwsbrief opgevraagd, heeft zich aangemeld voor een webinar of podcast, of maakt op eigen initiatief en voor eigen risico gebruik van andere digitale marketingmedia. De geadresseerde of de deelnemer aanvaardt dat digitale marketingformaten op een technische manier worden opgemaakt en beschikbaar worden gesteld aan de deelnemer door een externe informatieverstrekker die niet verbonden is aan ETHENEA. Toegang tot en de deelname aan digitale marketingformaten vindt plaats via online infrastructuren. ETHENEA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onderbrekingen, annuleringen, onderbrekingen, opschortingen, vertragingen of het niet nakomen van elementen met betrekking tot de levering van de digitale marketingformaten. De deelnemer erkent en aanvaardt dat bij deelname aan digitale marketingformaten persoonlijke gegevens gezien, vastgelegd en verzonden kunnen worden door de informatieverstrekker. ETHENEA is niet aansprakelijk voor eventuele schendingen van de gegevensbeschermingsverplichtingen door de informatieverstrekker. Digitale marketingformaten mogen alleen geopend en bezocht worden in landen waar distributie en toegang wettelijk is toegestaan. Voor gedetailleerde informatie over de kansen en risico's van onze producten verwijzen wij u naar de huidige verkoopprospectus. De wettelijke verkoopdocumenten (verkoopprospectus, essentiële beleggersinformatie (EBI’s), halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie verlenen over de aankoop van participaties en de bijbehorende risico's, vormen de enige erkende en bindende basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. Dit zijn: België CACEIS België SA/NV, Avenue du Port / Havenlaan 86C b 320, B-1000 Brussel; DEUTSCHE BANK AG, kantoor te Brussel, Marnixlaan 17, B-1000 Brussel; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Parijs; Duitsland: DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Platz der Republik, D-60265 Frankfurt am Main; Italië: State Street Bank S.p.A., Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milaan; Lichtenstein: SIGMA BANK AG, Feldkircher Strasse 2, FL-9494 Schaan; Luxemburg: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Portugal: Abanca Corporación Bancaria, S.A., Sucursal em Portugal, Rua Castilho, 20, 1250-069 Lisabon; Oostenrijk: ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wenen; Spanje: Capital Strategies Partners, A.V., S.A., Paseo de La Castellana, 178, 3 izda. ES-28046 Madrid; ALLFUNDS BANK, S.A., C/ stafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertreterin: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich, Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines. Beleggers kunnen informatie over hun rechten verkrijgen op de website www.ethenea.com en in de verkoopprospectus. De informatie is zowel in het Duits als in het Engels beschikbaar, en in individuele gevallen ook in andere talen. In de verkoopprospectus wordt expliciet verwezen naar de gedetailleerde risicobeschrijvingen. Op deze publicatie rusten auteursrechten, handelsmerken en intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, distributie, voorziening voor downloads of online toegankelijkheid, opname in andere websites, of gehele of gedeeltelijke publicatie, in gewijzigde of ongewijzigde vorm, is enkel toegestaan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van ETHENEA. 29-06-2021