Skip to main content

Ethna-AKTIV | De naam zegt het al

Het multi-assetfonds heeft de storm krachtig doorstaan

De jaren 2022 en 2023 worden gekenmerkt door een hoge mate van macro-economische onzekerheid en talrijke overheidsinterventies in de economie. Enerzijds heeft de vrees voor een ongebreidelde inflatie de centrale banken gedwongen om de meest drastische renteverhogingscyclus van de afgelopen decennia in te zetten. Aan de andere kant werden enorme fiscale stimuleringspakketten geïmplementeerd om een verwachte groeivertraging tegen te gaan. Daarnaast zorgden twee gewapende conflicten voor nog meer complexiteit. Als gevolg hiervan werd de kapitaalmarkt de afgelopen twee jaar gekenmerkt door een hoge volatiliteit. Terwijl de zowel de korte als de lange termijnsrente slechts in één richting bewoog, beleefden de wereldwijde aandelenmarkten zowel een aanzienlijke correctie als een respectabel herstel. Het is een zeer uitdagende tijd geweest voor beleggers.

Maar niet iedereen was er zo slecht aan toe. Het was en is nog steeds mogelijk om ondanks een volatiele en zeer onzekere markt de touwtjes in handen te houden en niet te worden gedegradeerd tot louter toeschouwer. Terugkijkend op de afgelopen twee jaar is het managementteam van Ethna-AKTIV daarin geslaagd. Zowel de vermindering van de verliezen in 2022 als het tijdig afwikkelen van afdekkingen hebben bijgedragen aan de outperformance ten opzichte van de bekende peer group. Centraal in deze prestatie staat de onderliggende benadering en beleggingsfilosofie. Ethna-AKTIV is een actief beheerd, flexibel multi-asset fonds dat benchmark agnostisch is en prioriteit geeft aan de bescherming van het beleggerskapitaal.

Actief, flexibel en kapitaalbehoud wat betekent dat in de praktijk?

Het actief beheren van de portefeuilletoewijzing betekent dat we altijd de vrijheid hebben om de posities die we zijn aangegaan dynamisch te heralloceren en aan te passen aan veranderende omstandigheden. Vaste allocaties zijn uit den boze. Met andere woorden, de basis voor het creëren van toegevoegde waarde onder de multi-assetbenadering is de mix van activaklassen in de portefeuille. De mix zorgt voor een optimale risico-rendementsverhouding en om die samen te stellen kan Ethna-AKTIV gebruik maken van instrumenten met dagelijkse liquiditeit uit het aanbod van obligaties, aandelen, grondstoffen, contanten en valuta. De kwestie van de relatieve aantrekkelijkheid van de individuele activaklassen op een bepaald moment wordt zowel op strategisch als tactisch niveau aangepakt. De strategische assetallocatie is gebaseerd op de macro-economische beoordeling van de portefeuillebeheerders, terwijl de tactische allocatie rekening houdt met kortetermijnmomentum en sentimentfactoren.

Flexibiliteit staat ook centraal in wat we doen. Ethna-AKTIV wordt niet beperkt door een benchmark. Wat belangrijk is, is absolute in plaats van relatieve prestatie. Hetzelfde geldt voor onze beleggingsposities. Dit is een andere belangrijke onderscheidende factor. Het is deze flexibiliteit die ons in staat stelt om kansen te grijpen die zich voordoen en af en toe onconventionele posities in te nemen, en om het ver te schoppen. Maar daar houdt het niet op.

In combinatie met het principe van kapitaalbehoud vormt dit een overkoepelende filosofie die een belangrijke rol speelt in ons besluitvormingsproces. We zijn ons zeer bewust van de dunne lijn tussen kapitaalgroei en kapitaalbehoud. Daarom is het doel van onze aanpak om een aantrekkelijk risicogecorrigeerd rendement te genereren over een cyclus van 3 tot 5 jaar. De ontwikkeling van de afgelopen twee jaar heeft overduidelijk gemaakt hoe onvoorspelbaar de internationale financiële markten kunnen zijn en dat enorme dalingen mogelijk zijn. We moeten dergelijke extremen vermijden, die natuurlijk ook een emotionele impact hebben op beleggers en soms leiden tot irrationele acties zoals verkopen op het slechtst mogelijke moment. Bovendien betekent het behoud van kapitaal in tijden van crisis ook lagere verliezen die anders terugverdiend zouden moeten worden om het kapitaal op lange termijn te verhogen. Daarom is het voor ons essentieel om een aantrekkelijke verhouding te vinden tussen risico en rendement voor elke positie die we innemen.

Vergelijking met de peer group 2022/23

De beleggingsomgeving in 2022/23 was zeer uitdagend voor multi-asset fondsen, gezien het gebrek aan diversificatie van obligaties en de hoge volatiliteit van aandelen. Dit maakte een flexibele benadering van de assetallocatie des te noodzakelijker. Ethna-AKTIV toonde aanhoudende relatieve kracht en was in staat om zowel de tegenslagen te doorrstaan als adequaat te profiteren van de kansen in deze periode.

Ethna-AKTIV versus its peers

Hoe hebben we dit eigenlijk bereikt?

Het antwoord ligt in onze beleggingsfilosofie. Geleid door de principes van actief beheer, benchmarkagnosticisme en kapitaalbehoud hebben we de blootstelling van het fonds de afgelopen twee jaar aanzienlijk en herhaaldelijk aangepast. Het resultaat voor de periode van januari 2022 tot het einde van het derde kwartaal van 2023 is een relatief gematigde daling van 3,5%. Vergelijk dit met een traditionele 60/40 portefeuille, die op dit moment meer dan tien procentpunten lager noteert[1]. Dit illustreert ook dat statische beleggingsconcepten snel hun grenzen kunnen bereiken in een zeer uitdagende kapitaalmarktomgeving.

¹ De vergelijking werd gemaakt tussen de accumulerende aandelenklasse van Ethna-AKTIV (na vergoedingen) en de maandelijks door Bloomberg herwogen index, die voor 40% uit aandelen en voor 60% uit obligaties bestaat (ticker: BMADM46 Index).

2022

Ons team had vrij snel in de gaten welke kant de wind begin 2022 op waaide. We voorzagen een wereldeconomie waarin de groeicijfers niet stegen, maar sterk daalden. De centrale banken hebben ook hun beleid gewijzigd. Ze beëindigden niet alleen hun grootschalige effectenaankopen en schakelden in feite over op de verkoop ervan, maar ze gingen ook vastberaden de strijd aan met de aanhoudend hoge inflatie door de rentetarieven te verhogen, wat een stressfactor werd. Een zeer restrictief monetair beleid in een omgeving van afnemende groei stond in schril contrast met de waarderingen die aan het begin van het jaar nog op recordhoogte stonden. In plaats van te reageren op marktbewegingen, probeerden we te anticiperen op rentetarieven die duidelijk zouden stijgen en aandelenkoersen die zouden dalen. Terwijl de kredietkwaliteit van de portefeuille aanzienlijk werd verbeterd vóór 2022, was een strikte afdekking van de aandelenblootstelling en zelfs een overhedging van de rentegevoeligheid het middel bij uitstek tot de herfst van 2022. Deze aanpak bespaarde veel op het risicobudget in de loop van 2022 en stelde ons in staat om te blijven handelen en te profiteren van kansen wanneer deze zich voordeden.

2023

Deze kansen waren ook aanwezig aan het begin van 2023. De wereldwijde aandelenmarkten bereikten in het vierde kwartaal een nieuw dieptepunt, maar herstelden zich daarna met de rugwind van grote begrotingspakketten en verbeterde liquiditeit. In tegenstelling tot eerdere perioden verhoogden we de aandelenallocatie relatief snel. Begin 2023 hadden we de wereldwijde recessie die al vele kwartalen werd voorspeld, met een hoge mate van waarschijnlijkheid uitgesloten. De inflatiecijfers begonnen te dalen en we verwachtten minder druk van de centrale banken. Zelfs de crisis bij de regionale banken in de VS was snel overwonnen. Al met al was dit voor ons reden genoeg om onze blootstelling aan de S&P500 weer te verhogen, tegen duidelijk aantrekkelijke waarderingen. De volledige afbouw van de onderweging in technologie, die in 2022 enorm hielp, betaalde zich op het laatst uit met de reactie van de markten op de AI-hype. De duration-overweging, die bijdroeg aan de positieve performance van het FI-segment in 2022 ondanks een van de slechtste obligatiejaren in decennia, werd ook geleidelijk afgebouwd.

Je zou kunnen zeggen dat er veel geluk in het spel was; één zwaluw maakt immers nog geen zomer. Hoewel dat laatste waar is, zorgen de onderliggende filosofie en het daaruit voortvloeiende proces ervoor dat dergelijke resultaten reproduceerbaar zijn. Het zal altijd belangrijk voor ons zijn om niet alleen een deel van de verliezen op te vangen, maar ook om op de juiste manier deel te nemen aan de volgende bullmarkt. Dit is de enige manier om een aantrekkelijk, voor risico gecorrigeerd, rendement te genereren over de gehele cyclus. We zijn hiervoor zeer goed gepositioneerd. Door zware verliezen in de afgelopen maanden te vermijden, hebben we in ieder geval de eerste horde genomen om dit doel te bereiken.

De huidige 5-sterrenrating van Morningstar laat ook zien dat we ongeëvenaard zijn als het gaat om het genereren van rendement. Ethna-AKTIV is een geschikt basisinstrument voor zowel bestaande als potentiële beleggers, dat zelfs in stormachtig weer zijn doel nooit uit het oog verliest.

Geldt onder andere voor de aandelenklasse Ethna-AKTIV (A) | Vanaf: 31.10.2023

Dit is een marketing communicatie. Het dient enkel informatieve doeleinden en geeft de geadresseerden advies over onze producten, concepten en ideeën. Dit vormt geen basis voor enige aankoop, verkoop, hedging, overdracht of het hypothekeren van activa. De informatie die hierin is opgenomen, vormt geen aanbod om enig financieel instrument te kopen of te verkopen, noch is het gebaseerd op een beschouwing van de persoonlijke omstandigheden van de geadresseerde. Het is ook geen resultaat van een objectieve of onafhankelijke analyse. ETHENEA geeft geen expliciete of impliciete garantie of verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid of verhandelbaarheid van de informatie die aan de geadresseerde wordt verstrekt in webinars, podcasts of nieuwsbrieven. De geadresseerde erkent dat onze producten en concepten bedoeld kunnen zijn voor verschillende categorieën van beleggers. De criteria zijn uitsluitend gebaseerd op de verkoopprospectus die op dit moment geldig is. Deze marketinginformatie is niet bedoeld voor een specifieke groep van geadresseerden. Elke geadresseerde dient zich daarom individueel en onder eigen verantwoordelijkheid te informeren over de relevante bepalingen van de verkoopdocumenten die op dat moment geldig zijn en waar de aankoop van aandelen uitsluitend op is gebaseerd. Noch de aangeboden inhoud, noch onze marketinginformatie vormen bindende beloften of garanties voor toekomstige resultaten. Er komt geen adviesrelatie tot stand door het lezen of beluisteren van de inhoud. Alle content wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verleend en kan geen vervanger zijn voor professioneel en individueel beleggingsadvies. De geadresseerde heeft de nieuwsbrief opgevraagd, heeft zich aangemeld voor een webinar of podcast, of maakt op eigen initiatief en voor eigen risico gebruik van andere digitale marketingmedia. De geadresseerde of de deelnemer aanvaardt dat digitale marketingformaten op een technische manier worden opgemaakt en beschikbaar worden gesteld aan de deelnemer door een externe informatieverstrekker die niet verbonden is aan ETHENEA. Toegang tot en de deelname aan digitale marketingformaten vindt plaats via online infrastructuren. ETHENEA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onderbrekingen, annuleringen, onderbrekingen, opschortingen, vertragingen of het niet nakomen van elementen met betrekking tot de levering van de digitale marketingformaten. De deelnemer erkent en aanvaardt dat bij deelname aan digitale marketingformaten persoonlijke gegevens gezien, vastgelegd en verzonden kunnen worden door de informatieverstrekker. ETHENEA is niet aansprakelijk voor eventuele schendingen van de gegevensbeschermingsverplichtingen door de informatieverstrekker. Digitale marketingformaten mogen alleen geopend en bezocht worden in landen waar distributie en toegang wettelijk is toegestaan. Voor gedetailleerde informatie over de kansen en risico's van onze producten verwijzen wij u naar de huidige verkoopprospectus. De wettelijke verkoopdocumenten (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs), halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie verlenen over de aankoop van participaties en de bijbehorende risico's, vormen de enige erkende en bindende basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines. Beleggers kunnen informatie over hun rechten verkrijgen op de website www.ethenea.com en in de verkoopprospectus. De informatie is zowel in het Duits als in het Engels beschikbaar, en in individuele gevallen ook in andere talen. In de verkoopprospectus wordt expliciet verwezen naar de gedetailleerde risicobeschrijvingen. Op deze publicatie rusten auteursrechten, handelsmerken en intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, distributie, voorziening voor downloads of online toegankelijkheid, opname in andere websites, of gehele of gedeeltelijke publicatie, in gewijzigde of ongewijzigde vorm, is enkel toegestaan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van ETHENEA. Copyright © 2024 ETHENEA Independent Investors S.A. Alle rechten voorbehouden. 21-11-2023