Skip to main content

Bruto performance¹

¹ De beheer- en bewaardersvergoeding, evenals alle andere kosten die in overeenstemming met de contractbepalingen aan het fonds in rekening worden gebracht, zijn bij de berekening inbegrepen. Uitkeringen worden herbelegd. De berekening van de waardeontwikkeling gebeurt volgens de BVI-methode, wat wil zeggen dat een uitgiftepremie, transactiekosten (zoals order-en beurskosten), alsmede depot- en andere administratieve kosten niet bij de berekening zijn inbegrepen. Het beleggingsresultaat zou lager uitvallen indien wel rekening wordt gehouden met deze kosten. | De informatie heeft betrekking op gegevens uit het verleden. De opgegeven waardeontwikkeling is geen indicatie voor toekomstige resultaten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. De getoonde prestaties houden geen rekening met eventuele kosten of commissies voor aan- of verkoop.

Stand: maandag 2 augustus 2021

Stamgegevens

ISIN LU0279509144
Aandelenklasse Kapitalisatie (T)
Beheerder ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme)
Beleggingscategorie Gemengd fonds OESO
Fondsvermogen 388,71 mio. EUR
Volume van de aandelen klasse 188,19 mio. EUR
Uitgifteprijs 177,18 EUR
Aflossingswaarde 172,86 EUR
Aandelen klasse valuta EUR

Stand: maandag 2 augustus 2021

De post "Cash" omvat vastetermijndeposito’s, callgeld, rekeningen-courant en andere rekeningen. De post “Aandelen netto” omvat directe investeringen en blootstelling aan aandelenderivaten | Stand: vrijdag 30 juli 2021

Stand: vrijdag 30 juli 2021

Looptijdstructuur investeringen obligaties (resterende looptijd in jaren) | Stand: vrijdag 30 juli 2021

Stand: vrijdag 30 juli 2021

  Kosten

Aankoopkosten tot 2,50 %
Beheerskosten 0,80% p.a.
Administratiekosten 0,10% p.a.
Vergoeding depotbank 0,05% p.a.
Performance fee None
TER per 31-12-2020 1,12%
Betreffende de distributie van de fondsen, kan de beheerder commissies betalen. Het exacte bedrag moet bij de distribuerende bank nagevraagd worden.

  Kerncijfers

Geannualiseerde Volatiliteit 2,26%
Sharpe ratio² 1,2
Gemiddelde rating Tussen BBB+ en A-
Modified Duration³ 4,96 (4,96)
Gemiddelde current yield p.a. 2,52%
Gemiddeld rendement tot vervaldag p.a. 1,99%
² rendement bovenop de risicovrije interestvoet in relatie tot volatiliteit | ³ Modified duration, gewijzigde looptijd inclusief het gebruik van afgeleide producten.

Stand: maandag 2 augustus 2021

  Risicoindicator

Lager risico
Doorgaans lager rendement
Hoger risico
Doorgaans hoger rendement
1
2
3
4
5
6
7
Beschrijving: De historische gegevens, die werden gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator, zijn niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risico- en opbrengstprofiel van het fonds. De risico- en opbrengstcategorie kan wijzigen, de indeling kan in de tijd variëren. Zelfs de laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Reden voor de indeling: Deze aandelenklasse werd ondergebracht in de genoemde risicocategorie omdat de prijs van haar aandelen onderhevig is aan geringe tot matige schommelingen, en bijgevolg de kans op winst maar ook verlies laag tot gematigd kan zijn.

Stand: maandag 2 augustus 2021

  Meer informatie

Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Geregistreerd in Luxemburg
Datum inceptie 2-4-2007
Einde boekjaar 31.12.

Stand: maandag 2 augustus 2021

Wetgebiedenische opmerkingen: Bij het beleggen in beleggingsfondsen bestaat, zoals bij elke belegging in effecten en soortgelijke vermogenswaarden, het risico van koers- en valutaverliezen. Als gevolg hiervan kunnen de koersen van de fondsaandelen en de hoogte van de rendementen fluctueren en niet gegarandeerd worden. De kosten van het beleggingsfonds zijn van invloed op het feitelijke beleggingsresultaat. Er kan niet worden gegarandeerd dat de beleggingsdoelstellingen van het Fonds zullen worden gerealiseerd. De enige bindende basis voor het kopen van aandelen vormen de wettelijke verkoopdocumenten (verkoopprospectus, essentiële beleggersinformatie en rapporten), waarin u gedetailleerde informatie over de mogelijke risico's kunt vinden. Deze documenten zijn behalve bij de beheermaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depositobank, ook bij de betreffende landelijke betalings- of informatiekantoren verkrijgbaar. Alle hier gepubliceerde informatie betreft uitsluitend de productbeschrijving, vormt geen beleggingsadvies en bevat geen aanbieding voor een adviesovereenkomst, informatieovereenkomst of voor de aankoop/verkoop van effecten. De inhoud is zorgvuldig onderzocht, samengesteld en gecontroleerd. Voor de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid kan niet worden ingestaan. De informatie heeft betrekking op gegevens uit het verleden die geen indicatie voor toekomstige ontwikkelingen vormen. De beheer- en depositovergoeding en eventuele andere kosten die conform de bepalingen in het contract aan het fonds worden doorberekend, zijn opgenomen in de berekening. De berekening van de waardeontwikkeling geschiedt volgens de BVI-methode, wat wil zeggen dat een uitgiftepremie, transactiekosten (zoals order- en beurskosten), alsmede depot- en andere administratieve kosten niet bij de berekening zijn inbegrepen. Het beleggingsresultaat zou lager uitvallen indien wel rekening wordt gehouden met de uitgiftepremie. De aangegeven waardeontwikkelingen zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige waardeontwikkelingen.