Skip to main content

Ethna-AKTIV

Aandelenklassen Beschrijving
Aandelenklasse
D-1
YTD
5 Jaar
Ethna-AKTIV (T)
ISIN: LU0431139764
ISIN has been copied to clipboard
WKN: A0X8U6
WKN has been copied to clipboard
D-1
0,16%
YTD
3,85%
17,37%
Ethna-AKTIV (USD-T)
ISIN: LU0985094027
ISIN has been copied to clipboard
WKN: A1W66D
WKN has been copied to clipboard
D-1
0,15%
YTD
4,16%
26,14%

Stand: 12-4-2024

Dit geldt onder andere voor de aandelenklasse Ethna-AKTIV (A). Gegevens per: 31.03.2024

Van 5 997 fondsen uit de categorie „EUR Cautious Allocation - Global“ per 29.02.2024.
Gebaseerd op 89,02% van het in aanmerking komende “Corporate” beheerd vermogen en op 100% van het in aanmerking komende “Sovereign” beheerd vermogen. Gegevens zijn alleen gebaseerd op longposities.

Profiel van het fonds

Ethna-AKTIV, het vlaggenschip onder onze fondsen, is een actief, flexibel beheerd multi-assetfonds, dat niet aan een benchmark gebonden is. Met bijzondere aandacht voor de assetallocatie bestaat de portefeuille van Ethna-AKTIV uit obligaties, aandelen, valuta's en grondstoffen. Hierbij heeft het de grootste vrijheid van alle Ethna Funds. Het fonds belegt hoofdzakelijk in bedrijfs- en staatsobligaties, waarbij de duratie en het kredietrisico uiterst flexibel en onafhankelijk van de afzonderlijke obligaties beheerd worden.

Bovendien kan maximaal 49% van de portefeuille van Ethna-AKTIV belegd zijn in aandelen. Deze aandelenblootstelling bestaat voornamelijk uit liquide futures en beursgenoteerde opties en in beperkte mate uit rechtstreekse beleggingen in afzonderlijke aandelen. Voor verdere diversificatie kan de portefeuille voor maximaal 20% in goud en/of andere grondstoffen bestaan.

Top-down-benadering bij Ethna-AKTIV

Het ervaren portefeuillebeheerteam selecteert activaklassen, regio's en sectoren op basis van een top-down-benadering, waarbij zowel de macro-economische ontwikkelingen als de financiële markten aan rigoureuze analyses worden onderworpen. Met deze benadering, aangevuld met liquide indexderivaten (in het kader van een dynamische overlay-strategie), kunnen de portefeuillebeheerders het risico-rendementsprofiel van het fonds optimaliseren. Zodra de gewenste activaklassen, regio's en sectoren zijn geïdentificeerd, wordt er met een diepgravende, bottom-up fundamentele analyse bepaald in welke afzonderlijke bedrijfsobligaties er belegd wordt.

Ethna-AKTIV als basisbelegging met een beperkt risico

Ethna-AKTIV streeft op basis van een flexibele multi-assetstrategie voor de assetallocatie naar kapitaalbehoud én een aantrekkelijk positief rendement over een middellange beleggingshorizon (3-5 jaar). Het Fonds is dan ook geschikt als basisbelegging voor beleggers die tegen een beperkt risico willen inspelen op de ontwikkelingen in de wereldwijde obligatie-, aandelen-, valuta- en grondstoffenmarkten.

Beleggingsfilosofie

Actief. Macro-economische blik

Stijgingen gevolgd door dalingen, gevolgd door stijgingen – op de wereldwijde markten kan het er echt turbulent aan toegaan. Juist in volatiele tijden is actief portefeuille- en risicobeheer doorslaggevend. Kapitaalbehoud en een stabiel langetermijnrendement zijn centrale doelstellingen in onze beleggingsfilosofie. Bij iedere beleggingsbeslissing staan we stil bij alle potentiële risico's en de actuele macro-economische omstandigheden.

Flexibel. Meer vrijheid opent meer deuren

Ethna-AKTIV oriënteert zich niet aan een benchmark of een ander fonds. Daardoor hebben de fondsbeheerders alle vrijheid om de assetallocatie helemaal op hun overtuigingen en inschattingen af te stemmen.

Kapitaalbehoud. Inspelen op de kansen uit verschillende activaklassen

We gaan niet rücksichtslos iedere maand voor het maximale rendement, maar onze allergrootste ambitie bestaat erin op lange termijn een positief rendement te realiseren en tegelijkertijd de verliezen in tijden van zwakte te beperken. Een pijler van de beleggingsbenadering van Ethna-AKTIV is het streven naar een aantrekkelijk risicogecorrigeerd rendement: dé voorwaarde voor succes op lange termijn.

Track-Record

Ethna-AKTIV, een pionier onder multi-assetfondsen met een indrukwekkende Track-Record van twintig jaar

Vooral wanneer onzekerheid als een sluier over de beurzen liggen, is het een hele uitdaging om de juiste beleggingsstrategie uit te stippelen. Kenmerkend voor een gemengd fonds zoals Ethna-AKTIV is het vermogen om bij veranderende omstandigheden snel te kunnen schakelen. De afgelopen twintig jaar bleek Ethna-AKTIV als multi-assetfonds dankzij de juiste mix van activaklassen bestand tegen talloze crises, zoals in het eerste halfjaar van 2022. Ethna-AKTIV heeft bewezen geschikt te zijn als basisbelegging voor beleggers die tegen een beperkt risico willen inspelen op de kapitaalmarkten.

Portefeuillebeheer

Met de beleggingsspecialisten Luca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo, Michael Blümke en Jörg Held staat er een ervaren team aan het roer

"We hebben Ethna-AKTIV in het leven geroepen om beleggers toegang tot de kapitaalmarkten te bieden en het risico voor hen te beperken. Daarbij hebben we het fonds bijzonder flexibel ingericht en het risicobeheer precies uitgedokterd, zodat we onze beleggers de beste kansen op een positief rendement kunnen bieden, zonder hun risicobereidheid uit het oog te verliezen. Dat is ons hoogste doel."

Citaat van Luca Pesarini, oprichter van Ethna-Fonds

Met zijn multi-asset-benadering verwezenlijkte Luca Pesarini twintig jaar geleden een revolutionaire droom en sindsdien geldt Ethna-AKTIV als de pionier in dit segment. Zelfs vandaag nog houdt de oprichter van dit fonds de dagelijkse ontwikkelingen op de kapitaalmarkten nog in het oog, samen met Michael Blümke, waarbij de belangen van de beleggers centraal staan.

ESG

Integratie van factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur

We willen onze cliënten verantwoorde beleggingsoplossingen met een concurrerend en duurzaam rendement kunnen bieden. Deze ambitie ligt ook ten grondslag aan onze beleggingsstrategie en -processen. Ethna-AKTIV hanteert een ESG-strategie in de zin van Artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. De voorkeur van het fonds gaat dan ook uit naar aandelen en obligaties van bedrijven die slechts in beperkte mate aan wezenlijke ESG-risico’s blootgesteld zijn of bedrijven welke de ESG-risico’s die onlosmakelijk aan hun activiteiten verbonden zijn, actief beheren en zodoende terugbrengen. Voorts wordt het streven naar duurzaamheid van Ethna-AKTIV kracht bijgezet door heel veel bedrijven uit te sluiten:

 • We vermijden bedrijven met een hoofdactiviteit in wapenindustrie, tabak of pornografie, in het speculeren met basisvoedsel en/of in de ontginning van of handel in kolen.
 • Daarnaast beleggen we niet in bedrijven die een ernstige inbreuk op de principes uit het Global Compact van de VN hebben begaan en die geen traject hebben opgestart om deze misstanden te verhelpen.
 • We beleggen bovendien niet in staatsobligaties van landen die in de jaarlijkse analyse van Freedom House als 'niet vrij' worden bestempeld.
 

Wat is ESG?

ESG bestaat uit de Engelse begrippen 'Environmental, Social and Governance' (milieu, maatschappij en corporate governance). Deze drie thema's worden met de dag belangrijker in de financiële wereld en krijgen een steeds grotere rol in beleggingsbeslissingen.

 

ESG in ons beleggingsproces

1 Uitgebreide uitsluitingen bepaalde sectoren die in strijd handelen met ESG-principes

2. Een blik op de totale ESG-score van individuele bedrijven op basis van de gegevens van SUSTAINALYTICS

3. Individuele analyse van de afzonderlijke ESG-parameters van een bedrijf

 

Onze toezegging

In november 2017 hebben we de Beginselen voor verantwoord beleggen (Principles for Responsible Investment) ondertekend. Dit zijn zes beginselen die beleggers hebben ontwikkeld en waar de Verenigde Naties zich achter hebben geschaard.

Kansen & risico's

Alle financiële beleggingen brengen risico's en kansen met zich mee. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de kansen en risico's van Ethna-AKTIV:

 Kansen

 • Professioneel vermogensbeheer met een jarenlange staat van dienst.
 • Waardeschommelingen beperken met posities in verschillende activaklassen en diversificatie naar talloze afzonderlijke effecten.
 • Actief risicobeheer en afdekkingsmaatregelen (kapitaalbehoud als prioriteit).
 • Actief vermogensbeheer met als doel ook bij zwakke markten een positief rendement te behalen.
 • Stabiliteit en continuïteit door de focus op vastrentende effecten.
 • Meedelen in waardestijgingen op de aandelen- en obligatiemarkten.

 Risico's

 • De aandelen- en obligatieposities van het Fonds kunnen aan waarde verliezen door markt- of sectorbrede of bedrijfsspecifieke ontwikkelingen; ook door een gestegen marktrente en/of hogere rentepremie van specifieke emittenten.
 • Algemene, geografische en geopolitieke landenrisico's, bijvoorbeeld dat een emittent weliswaar solvent is maar niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet omdat een bepaald land slechts beperkt in staat of bereid is tot overmakingen aan andere landen.
 • Emittenten-, kredietwaardigheids- en wanbetalingsrisico's die voortvloeien uit obligatie- of aandelenposities of rentehedging; bijvoorbeeld het risico op een faillissement als gevolg van een overmatige schuldenlast of insolventie van de emittent of een tegenpartij; het effect in kwestie gaat mogelijk geheel verloren.
 • Wisselkoersrisico's door beleggingen in vreemde valuta's of in aandelen of obligaties in een vreemde valuta.
 • Beleggers lijden verlies wanneer ze de deelnemingsrechten onder de aankoopprijs verkopen.

Uitgebreide informatie over de kansen en risico's van een belegging in de fondsen, vindt u in het prospectus.

Dit is een marketing communicatie. Het dient enkel informatieve doeleinden en geeft de geadresseerden advies over onze producten, concepten en ideeën. Dit vormt geen basis voor enige aankoop, verkoop, hedging, overdracht of het hypothekeren van activa. De informatie die hierin is opgenomen, vormt geen aanbod om enig financieel instrument te kopen of te verkopen, noch is het gebaseerd op een beschouwing van de persoonlijke omstandigheden van de geadresseerde. Het is ook geen resultaat van een objectieve of onafhankelijke analyse. ETHENEA geeft geen expliciete of impliciete garantie of verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid of verhandelbaarheid van de informatie die aan de geadresseerde wordt verstrekt in webinars, podcasts of nieuwsbrieven. De geadresseerde erkent dat onze producten en concepten bedoeld kunnen zijn voor verschillende categorieën van beleggers. De criteria zijn uitsluitend gebaseerd op de verkoopprospectus die op dit moment geldig is. Deze marketinginformatie is niet bedoeld voor een specifieke groep van geadresseerden. Elke geadresseerde dient zich daarom individueel en onder eigen verantwoordelijkheid te informeren over de relevante bepalingen van de verkoopdocumenten die op dat moment geldig zijn en waar de aankoop van aandelen uitsluitend op is gebaseerd. Noch de aangeboden inhoud, noch onze marketinginformatie vormen bindende beloften of garanties voor toekomstige resultaten. Er komt geen adviesrelatie tot stand door het lezen of beluisteren van de inhoud. Alle content wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verleend en kan geen vervanger zijn voor professioneel en individueel beleggingsadvies. De geadresseerde heeft de nieuwsbrief opgevraagd, heeft zich aangemeld voor een webinar of podcast, of maakt op eigen initiatief en voor eigen risico gebruik van andere digitale marketingmedia. De geadresseerde of de deelnemer aanvaardt dat digitale marketingformaten op een technische manier worden opgemaakt en beschikbaar worden gesteld aan de deelnemer door een externe informatieverstrekker die niet verbonden is aan ETHENEA. Toegang tot en de deelname aan digitale marketingformaten vindt plaats via online infrastructuren. ETHENEA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onderbrekingen, annuleringen, onderbrekingen, opschortingen, vertragingen of het niet nakomen van elementen met betrekking tot de levering van de digitale marketingformaten. De deelnemer erkent en aanvaardt dat bij deelname aan digitale marketingformaten persoonlijke gegevens gezien, vastgelegd en verzonden kunnen worden door de informatieverstrekker. ETHENEA is niet aansprakelijk voor eventuele schendingen van de gegevensbeschermingsverplichtingen door de informatieverstrekker. Digitale marketingformaten mogen alleen geopend en bezocht worden in landen waar distributie en toegang wettelijk is toegestaan. Voor gedetailleerde informatie over de kansen en risico's van onze producten verwijzen wij u naar de huidige verkoopprospectus. De wettelijke verkoopdocumenten (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs), halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie verlenen over de aankoop van participaties en de bijbehorende risico's, vormen de enige erkende en bindende basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines. Beleggers kunnen informatie over hun rechten verkrijgen op de website www.ethenea.com en in de verkoopprospectus. De informatie is zowel in het Duits als in het Engels beschikbaar, en in individuele gevallen ook in andere talen. In de verkoopprospectus wordt expliciet verwezen naar de gedetailleerde risicobeschrijvingen. Op deze publicatie rusten auteursrechten, handelsmerken en intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, distributie, voorziening voor downloads of online toegankelijkheid, opname in andere websites, of gehele of gedeeltelijke publicatie, in gewijzigde of ongewijzigde vorm, is enkel toegestaan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van ETHENEA. Copyright © 2024 ETHENEA Independent Investors S.A. Alle rechten voorbehouden.